Hoppa till huvudinnehåll

GDPR

Denna Integritetspolicy publicerades 2018-05-22

Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Definitioner
3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
5. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
6. Dina rättigheter
7. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
8. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
9. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
10. Tillsyn och efterlevnad
11. Övrigt
12. Ändring av Integritetspolicyn
13. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund
Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om hur Helsingborgs Stängsel AB (”X”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.
Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).
Integritetspolicyn gäller (i) då X tillhandahåller sina tjänster till dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av, (ii) i all övrig kontakt med X i samband med besök på vår webbplats www.hbgstangsel.se (”Webbplatsen”), (iii) när du söker jobb hos oss, samt (iv) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.
Helsingborgs Stängsel AB, 556928-0745, Spannmålsgatan 15, 267 76 Ekeby, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

2. Definitioner
I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgifter”).
I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
X Behandlar Personuppgifter avseende våra kunder, kunders kunder, leverantörer, tilltänkta kunder och samarbetspartners. X samlar endast in dina Personuppgifter för nedan angivna ändamål. Det övergripande syftet med Behandlingen är att hantera befintliga, gamla och nya affärsmässiga relationer. Detta innebär att Personuppgifter Behandlas i följande fall:
(i) Tillhandahålla tjänster och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig personligen, med din arbetsgivare eller den du arbetar på uppdrag av;
(ii) Möjliggöra allmän kundvård, support och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller via Webbplatsen;
(iii) Behandla en jobbansökan; och
(iv) Följa tillämplig lagstiftning.
Vi Behandlar endast de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror dock bland annat på vilken eller vilka av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av.
Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter, och kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet eller uppgifter för att göra penningtvättskontroller.
När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, t.ex. vid köp av en tjänst, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster.

4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 3 ovan:
(i) För- och efternamn;
(ii) Faktura- och leveransadress;
(iii) Telefonnummer;
(iv) E-postadress;
(v) Personnummer (enskild firma);
(vi) IP-adress;
(vii) Betalningsuppgifter;
(viii) Korrespondens med dig; och
(ix) Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken tjänst du har köpt och eventuella reklamationer på tjänsten.
Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att X ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster och därmed fullgöra avtalet med dig (gäller om du har en enskild firma). I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson hos ett företag som utgör kund åt X, Behandlar vi dina Personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna tillhandahålla våra tjänster till det företag du arbetar på eller på uppdrag av på ett effektivt sätt.
Vissa av de Personuppgifter som X samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630).

5. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig, din arbetsgivare eller det företag du arbetar på uppdrag av.
För att möjliggöra för X att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

6. Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.
Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.
Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar X såsom personuppgiftsansvariga. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.
Rätt till radering
Du har rätt att begära att X, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:
(i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
(ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
(iii) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller
(iv) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.
Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att X tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:
(i) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
(ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
(iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer X endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. X kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

7. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, t.ex. till X:s koncernbolag och andra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster till X. X vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. X ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.
X kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av X:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer X vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES.
Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina Personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.
X kommer inte såsom verksamheten bedrivs i dagsläget att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att X beslutar att sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

8. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar X en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. X vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. X tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt X:s tillämpliga policys och rutiner.

9. Tillsyn och efterlevnad
Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta sara@hbgstangsel.se. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se.
X utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

10. Övrigt
X:s tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. X är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

11. Ändring av Integritetspolicyn
X förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.
Om X vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

12. Hur kommer du i kontakt med oss?
Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Helsingborgs Stängsel AB, 556928-0745
Spannmålsgatan 15
267 76 Ekeby
E-post: sara@hbgstangsel.se
Tel.nr: 042-141530